Potřebujete poradit?      5ef204cb1c60769bfb9d50bc93eaacd3.svg  +420 702 708 980  d3ec1980e56536e6a6991f4458946fcf.svg  eshop@thechillidoctor.sk

 

Obchodné podmienky internetového obchodu The ChilliDoctor s.r.o.

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v rámci zmluvných vzťahov uzatvorených prostredníctvom internetových obchodov:

https://thechillidoctor.sk/

S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa zoznámiť na každom konkrétnom internetovom obchode a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetových obchodov https://thechillidoctor.sk/ je The ChilliDoctor s.r.o. so sídlom Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11, IČ: 04149947, DIČ: CZ04149947. Miestom plnenia zo všetkých zmluvných vzťahov je Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11.

Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva - zmluva kúpna, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy podľa občianskeho zákonníka, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane spotrebiteľ a na druhej strane predávajúci.

Spotrebiteľ - je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

3. Uzavretie kúpnej zmluvy

Riadne vyplnená a prostredníctvom internetových obchodov https://thechillidoctor.sk/ odoslaná popr. prostredníctvom telefónu uskutočnená objednávka kupujúceho je záväzným návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim, pričom kupujúci je svojím návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy viazaný po dobu 21 dní od odoslania objednávky.

Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržanie objednávky v zmysle § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke, pričom toto potvrdenie nie je akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho, pričom za akceptáciu sa považuje odoslanie tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu alebo výslovná akceptácia návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho prostredníctvom e-mailu alebo telefónu.

Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámiť e-mailom alebo telefonicky.

V prípade, že kupujúci chce zrušiť objednávku na tovar, ktorý bol pre neho špeciálne po dohode objednaný, je stanovený storno poplatok vo výške 50% z kúpnej ceny tovaru.

Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva je po uzatvorení archivovaná iba po dobu nevyhnutnú pre jej vybavenie, pričom po túto dobu je možné ju na písomnú žiadosť spotrebiteľa sprístupniť. Meniť objednávku a opravovať chyby je možné do okamihu odovzdania tovaru na odoslanie.

4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru (u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru; u kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru).

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od tejto zmluvy informovať predávajúceho, The ChilliDoctor sro, na adresu Hornická 2511 / 10a, Ústí nad Labem, 400 11, alebo e-mail: eshop@thechillidoctor.cz formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, alebo e-mailom). Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od tejto zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, tak sa mu vrátia bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu dôjde oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, ak spotrebiteľ výslovne neurčil inak. V žiadnom prípade tým nevzniknú spotrebiteľovi ďalšie náklady. Platbu vráti predávajúci až po obdržaní vráteného tovaru,  alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, to nastane skôr. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, musí spotrebiteľ zaslať späť, alebo tovar odovzdať na adrese Hornická 2511 / 10a, Ústí nad Labem, 40011, pričom spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle predávajúcemu tovar späť pred uplynutím 14 dní. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Spotrebiteľ nemôže v súlade s ob. zákonníkem odstúpiť od zmluvy:

a) o poskytovaní služieb, ak boli splnené s jeho predchádzajúcim výslovným súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy,

b) o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli podnikateľa a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) o dodaní alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich dní a ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávislých na vôli podnikateľa,

d) o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu,

e) o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

f) o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedenia iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov,

g) o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť,

h) o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky, alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal,

i) o dodávke novín, periodík alebo časopisov,

j) o ubytovaní, doprave, stravovaní, alebo využití voľného času, ak podnikateľ tieto plnenia poskytuje v určenom termíne,

k) uzatváraní na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejnej dražby, alebo

l) o dodaní digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a podnikateľ pred uzatvorením zmluvy oznámil spotrebiteľovi, že v takom prípade nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Nemožno tiež odstúpiť od zmluvy za tovar, ktorého charakter to vylučuje. Pokiaľ bude vrátený tovar neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci uplatniť náhradu škody.

5. Odstúpenie kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, od zmluvy

V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, nie je možné od zmluvy odstúpiť.

6. Doprava

Náklady za poštovné i balné, ktoré kupujúci zvolil v objednávke, nesie kupujúci a tieto náklady sa riadia aktuálnym cenníkom predávajúceho, ktorý sa nachádza na internetovej stránke:

https://thechillidoctor.sk/

7. Platobné podmienky

Dobierka - peniaze za tovar platí kupujúci až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (kuriérovi), alebo na pošte.

Bankový prevod - po obdržaní objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) zašle predávajúci kupujúcemu výšku kúpnej ceny, číslo účtu a variabilný symbol platby. Tovar zaplatí kupujúci na bankový účet predávajúceho pred odoslaním tovaru, v opačnom prípade nebude tovar odoslaný popr. odovzdaný. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu za kúpnu cenu.

Platobné karty - po vytvorení objednávky (návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy) je kupujúci presmerovaný na bezpečnú platobnú bránu banky, kde kupujúci zadá potrebné údaje pre platbu. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny je považovaný za zálohovú platbu za kúpnu cenu.

V hotovosti (osobný odber) - tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru na pobočke predávajúceho, a to po potvrdení e-mailom zo strany predávajúceho, že tovar je na pobočke pripravený skladom.

8. Práva z chybného plnenia

Kupujúci nemá právo chybného plnenia, keď sa jedná o chybu, ktorú musel s vynaložením

bežnej pozornosti poznať už pri uzatvorení zmluvy. To neplatí, keď ho predávajúci uistil výslovne, že vec je bez chyby, alebo zakryl chybu naschvál.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby, alebo dodaním chýbajúcej veci,

b) na odstránenie chyby opravou veci,

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci informuje predávajúceho, aké právo si zvolil, pri oznámení chyby, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni chybu v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že chyby neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia chyby primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Nezvolí si kupujúci svoje právo včas, má právo ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

Pokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu chybu. Iné chyby môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci, voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady.

Ak predávajúci neodstráni chybu veci včas, alebo chybu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie novej veci, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal. To neplatí,

a) Došlo ku zmene stavu v dôsledku prehliadky za účelom zaistenia chyby veci,

b) Použil kupujúci vec ešte pred objavením chyby,

c) Nespôsobil kupujúci nemožnosť vrátenia veci v nezmenenom stave konaním alebo opomenutím, alebo

d) Predal kupujúci vec ešte pred objavením chyby, spotreboval ju, alebo pozmenil vec pri obvyklom použití; stalo sa tak len z časti, vráti kupujúci predávajúcemu, čo ešte vrátiť môže, a dá predávajúcemu náhradu do výšky, v ktorej mal z použitia veci prospech.

Ak neoznámil kupujúci chybu veci včas, stráca právo odstúpiť od zmluvy.

Práva z chyby sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie aj osobné doručenie: The ChilliDoctor s.r.o. se sídlem Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11.

9. Práva z chybného plnenia a záruka za akosť v prípade kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, že tovar pri prevzatí nemá chyby, najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci vec prevzal,

a) má vec vlastnosti, ktoré si strany dohodli, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

b) sa vec hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa vec rovnakého druhu bežne používa,

c) vec zodpovedá kvalitou alebo prevedením podľa dohovorenej vzorky alebo predlohy, 

d) je vec v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti

e) vec vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri použití tovaru do 24 mesiacov od prevzatia tovaru.

Ak nemá vec vyššie uvedené vlastnosti, môže kupujúci požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má kupujúci aj právo odstúpiť od zmluvy.

Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy, alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez chyby, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chyby, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

Právo za chyby sa uplatňujú u predávajúceho na týchto adresách:

Pre zaslanie tovaru a osobné doručenie: The ChilliDoctor s.r.o. so sídlom Hornická 2511/10a, Ústí nad Labem, 400 11.

Ak o to požiada kupujúci, predávajúci mu v písomnej forme potvrdí, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Ak tomu nebráni povaha veci, možno potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.

Ak uplatní kupujúce právo z chybného plnenia, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

10. Záruka za kvalitu v prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom

Predávajúci neposkytuje kupujúcemu, ktorý nie je spotrebiteľom, záruku za akosť tovaru, ak nie je tak výslovne medzi zmluvnými stranami dohodnuté. Zodpovednosť predávajúceho za chyby sa v takomto prípade riadi Občianskym zákonníkom.

11. Ceny a platnosť ponuky

Všetky ceny sú uvedené s DPH, ktorá je platná v okamihu odoslania objednávky. V prípade, že sa DPH do uzavretia kúpnej zmluvy popr. do odoslania tovaru zmení, je kupujúci s prihliadnutím na spôsob platby zvolenej kupujúcim povinný uhradiť nedoplatok kúpnej ceny popr. predávajúci bezodkladne zašle kupujúcemu e-mailom správu s výzvou o oznámení, kam je možné uhradiť kupujúcemu preplatok kúpnej ceny. Súčasťou dodávky tovaru je riadny daňový doklad. Všetky ceny tovaru vrátane akcií a zliav, platia do odvolania alebo vypredania zásob.

12. Zľavy a zľavové kupóny

Predávajúci poskytuje rôzne druhy zliav. Každá zľava má pravidlá pre použitie.

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu má predávajúci právo také uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. V takom prípade je kupujúci informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy či uplatneného kupónu.

Pravidlá a podmienky pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave (formou informácií), alebo je u zľavy uvedený odkaz na webové stránky, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané. V prípade, že dôjde pri opise použitia zľavy k nejasnostiam, platí opis použitia zľavy predávajúceho.

Každú zľavu, alebo kupón možno uplatniť iba raz, ak nie je výslovne uvedené inak. V prípade viac násobného použitia má predajca právo odmietnuť takúto zľavu uznať.

V prípade, že zľavu uplatní kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ a nejedná sa o zakúpené darčekové poukazy má predávajúci právo také uplatnenie zľavy a zľavové kupóny odmietnuť.

V prípade, že je hodnota darčekového poukazu, či zľavového kupónu vyššia, než je hodnota celého nákupu, rozdiel sa na nový poukaz či kupón neprevádza a nevyčerpaná suma sa spätne neprepláca.

13. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ktoré sú predávajúcemu oznámené, nebudú bez súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám ani iným subjektom a bude s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. O ochrane osobných údajov. Kupujúci môže kedykoľvek požiadať o ich zmenu či vymazanie e-mailom.

Zákazník tiež uskutočnením zákazníckej registrácie a/alebo zaškrtnutím súhlasu so zasielaním noviniek akoukoľvek formou pri odosielaní objednávky, udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním a využívaním týchto jeho osobných údajov pre účely propagačné aj marketingové a s odovzdaním týchto údajov obchodným partnerom predávajúceho na účely propagácie a marketingu, a súčasne vyslovuje súhlas s tým, aby predávajúci a prípadne tretie osoby, s ktorými táto spoločnosť uzatvorila príslušné zmluvné dojednania, posielali zákazníkovi obchodné oznámenia v elektronickej podobe, v zmysle zák. č 147/2001 Z. z. o reklame a zák. č. 610/2003 Z. z. o elektronickej komunikácii. Osobné údaje sú spracovávané v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa, telefón, e-mail, pohlavie.
 Zákazník má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

14. Záverečné dojednania

Objednávka spotrebiteľa je po svojom doručená predávajúcemu ako návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú spotrebiteľovi zrejmé z vlastného procesu objednávky. Kupujúci má možnosť zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď.), na uskutočnenie samotnej objednávky nesie kupujúci. Tieto obchodné podmienky spotrebiteľovi umožňujú ich archiváciu a reprodukciu.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky majetkové spory medzi nimi, ktoré vzniknú na základe alebo v súvislosti so Zmluvou, budú s konečnou platnosťou rozhodované na Okresnom súde v Ústí nad Labem.

Podľa § 14, ods. (1) zákona č. 250/2007 Z.z.,. "O ochrane spotrebiteľa" sa poskytujú spotrebiteľovi informácie, že subjektom vecne príslušným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov je podľa § 20e, písm. d) zákona o ochrane spotrebiteľa: Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej internetová adresa znie: www.soi.sk

(Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. júna 2018)

RÝCHLA DOPRAVA

Odosielame do 48 hod.

100 000 +

Spokojných zákazníkov

DOPRAVA ZADARMO

U objednávok nad 77 euro

BONUSOVÝ PROGRAM

Darčeky k vášmu nákupu